banner

Korraldatud jäätmevedu Rapla, Kohila ja Juuru valdades

13.07.2016
Kohila, Rapla ja Juuru vallavalitsused korraldasid riigihanke korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumiseks ja vedamiseks. Hankel osalenud ettevõtetest esitas soodsaima hinnaga pakkumise AS Eesti Keskkonnateenused, kellele omistati jäätmeveo ainuõigus järgnevaks viieks aastaks.
Alates 1. augustist 2016 teostab Rapla, Kohila ja Juuru valdades segaolmejäätmete, paberi- ja kartongijäätmete, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete  vedu ning suurjäätmete kogumist  Rapla, Kohila ja Juuru vallavalitsustega sõlmitud lepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused.

Saadame kõikidele klientidele tutvumiseks ja allkirjastamiseks eeltäidetud jäätmeveo lepingu.
Juhul kui kiendil on vastavalt Jäätmehoolduseeskirjale kohustus liigiti koguda ja üle anda biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid ning/või paberi- ja kartongijäätmeid siis need on juba lisatud  saadetud eeltäidetud lepingus (lepingu lisa 1). Juhul kui kliendil puudub liigiti kogumiseks vajaminev jäätmemahuti siis selle saab vajadusel rentida või osta Eesti Keskkonnateenused AS-lt.
Liigiti kogutavaid suurjäätmeid saab tasuta üle anda Kohila ja Mäepere jäätmejaamades. Jäätmejaamade lahtioleku aegadega saab tutvuda meie kodulehel.
Palume eeltäidetud lepingusse lisada kontaktandmed (telefoni nr, e-posti aadress, isikukood) ning postitada allkirjastatud lepingu üks eksemplar aadressile Artelli 15, Tallinn 15551, AS Eesti Keskkonnateenused nimele.
Juhul kui eeltäidetud lepingus kajastatud andmed on väärad - näiteks jäätmemahuti(te) suurus, omand, kogus,  jäätmete väljaveosagedus, jäätmevaldaja või kinnistu nimi, postiaadress - palume teha lepingus käsitsi parandus ja postitada parandustega leping eelpool nimetatud aadressile.
Jäätmeveolepinguid on võimalik allkirjastada ka digitaalselt. Selleks palume pöörduda  tallinn@keskkonnateenused.ee ning paluda saata jäätmeveoleping elektrooniliselt.

AS Eesti Keskkonnateenused veab kõikidelt jäätmevaldajatelt jäätmeid regulaarselt graafiku alusel. Vajadusel on võimalik tellida lisavedu, juhindudes konkreetse piirkonna veopäevast. Kehtivate õigusaktide kohaselt peavad  kõik jäätmevaldajad omama jäätmemahutit. Kogumismahuti saab osta või rentida AS-lt Eesti Keskkonnateenused.  Palume meid kirjalikult teavitada jäätmete kogumiseks kasutatava jäätmemahuti puudumisest, ostu või vahetuse soovist.
Lepingu lisas 1 on märgitud uus veograafik ja esimene jäätmete väljaveo kuupäev- palume tagada jäätmemahutile ligipääs graafikujärgsel veopäeval. Kui jäätmete väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta või ei ole jäätmemahuti paigutatud nõuetele vastavalt, on vedajal õigus jäätmevaldajale esitada tühisõidu arve. Vedajal on õigus ära vedada ka mahuti vahetus läheduses paiknevad pakendatud jäätmed ning esitada nende eest arve vastavalt veopiirkonnas kehtivale hinnakirjale.

Arved teostatud teenuste eest esitatakse, kui on teenust osutatud vähemalt 65 sendi ulatuses. Väiksemad arved summeeritakse ja esitatakse koondarvena juhul, kui on täitunud vähemalt 65 senti. Jäätmeveo lepingu allkirjastamata jätmine ei vabasta jäätmevaldajat vedajale jäätmete üleandmise kohustusest graafikujärgsel veopäeval (lepingu Lisa 1).

Jäätmevaldajal on õigus esitada, põhjendatud taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise kohta kinnistu asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele. Seda  juhul  kui jäätmevaldaja ei ela või ei tegutse korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuval kinnistul ja seetõttu ei teki nimetatud kinnistul jäätmeid. Vastavasisulise taotluse esitamisel vallavalitsusele, palume sellest koheselt informeerida kirjalikult ka vedajat, et vältida võimaliku tühisõiduga kaasnevaid kulutusi. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise või esitatud taotluse tagasilükkamise otsustab üksnes kohalik omavalitsus. Korraldus otsuse kohta väljastatakse üheaegselt nii jäätmevaldajale kui  vedajale.  Vedajal on õigus jäätmevedu peatada üksnes omavalitsuse poolse korralduse alusel.
Kõik siiani väljastatud korraldused mitteliitumise kohta kehtivad edasi vastavalt nendel toodud kuupäevadele. Vabastuste info on märgitud ka lepingu lisas 1.

Jäätmeveo teenusega seotud lisateenuste osutamine lepitakse kokku jäätmekäitluslepinguga, vastavalt kehtivale lisateenuste hinnakirjale. Lisateenuseid osutatakse ainult jäätmevaldajaga sõlmitud kirjaliku kokkuleppe alusel, samuti jäätmemahuti rentimise soovi korral vedajalt on lepingu allkirjastamine kohustuslik.
Jäätmeveolepingu allkirjastamine on kohustuslik kõigil, kelle lepingu lisas 1 toodud tingimused erinevad kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirja miinimumnõuetest.
Täiendavat lisainformatsiooni saab küsida e-maili aadressilt tallinn@keskkonnateenused.ee telefonilt 6 400 800, infotelefonilt 1919 või lugeda meie kodulehelt. Klienditeenindus asub aadressil Artelli 15, Tallinn. Avatud E, T, K, N, R  9:00-17:00

Viimased Uudised: